TƯỢNG DI LẶC NGỒI LU TIỀN CẢ ĐÔN NU NGỌC NGHIẾN

tuong-2

60,000,000 đ

Tượng Di Lạc Ngồi Lu Tiền
Loại Gỗ: Nu Ngọc Nghiến